AZ ADATKEZELŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő Szabályzata („Általános adatvédelmi szabályzata”) 2. számú mellékletének tekintendő. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő gazdasági tevékenységével kapcsolatos adatkezeléseket mutatja be részletesen. A Tájékoztatót a mindenkori Szabályzattal és annak mellékleteivel együttesen, azzal összhangban kell értelmezni. A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott, nem meghatározott témák vonatkozásában a Szabályzat általános és a további mellékletekeinek speciális rendelkezései az irányadóak.

 1. Bevezetés

Adatkezelő szervezet neve: Tamorin Kft.

Székhelye: Budapest, 1146 Abonyi utca 12.

Cégjegyzékszáma: 01 09 078831

Adószáma: 10598713-2-42

Elérhetőségei: +3630/3032171; info@generatoronindito.hu;

Képviseletre jogosult neve, elérhetőségei: Pónya Luca önálló képviseleti joggal bíró vezérigazgató (+3630/306914750; ponya.lucc@gmail.com)

Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelések köre:

– jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

– kapcsolattartás, árajánlat adás

– rendelések teljesítése

Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy az Adatkezelő által működtetett weboldallal kapcsolatos, annak kapcsán megvalósuló „specifikus” adatkezelések külön tájékoztatóban, a Szabályzat 1. sz. mellékletében kerülnek részletesen szabályozásra. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során megvalósuló általános adatkezelések részletszabályait határozza meg.

 1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

2.1. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

(1) Az Adatkezelő természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.), az adatok felhasználási célja a számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: az Adatkezelő természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.

(3) A kezelt adatok köre: az Adatkezelő természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma.

(4) A személyes adatok megismerésére jogosultak: a számla kibocsátását munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló, illetőleg az ilyen feladatot ellátó szerződéses adatfeldolgozó partnerek. Az Adatkezelő a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

2.2. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) Az Adatkezelő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) alapján havonként, a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott adatokról.

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: az Adatkezelő vezetője, munkavállalói és családtagjaik.

(3) A kezelt adatok köre: az Adatkezelő vezetője, munkavállalói és családtagjaik Art. 50. § (2) bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.

(4) A címzettek köre: az Adatkezelő könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladatként ellátó munkavállalói, megbízott adatfeldolgozók.

(5) Az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

 1. Kapcsolattartás

3.1. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

(1) Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan az Adatkezelő harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.

(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.

(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.

(4) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, kérés/kérdés/ajánlat tartalma.

(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás, válaszadás.

(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adása, kapcsolattartás.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.

(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 180 nap elteltével az Adatkezelő törli a személyes adatokat.

3.2. Adatkezelés a jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai vonatkozásában

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás,

(3) Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

3.3. Hangfelvétel

(1) Adatkezelő gazdasági tevékenysége során kiemelt szerepe van az ügyfelek, megrendelők által akár szóban, akár írásban átadott és elmondott információknak, ötleteknek, kívánalmaknak. Az ügyfelek/megrendelők jellemzően nem minden információt, ötletet, kívánságot közölnek írásos formában, hanem ezek gyakran a telefonos, elektronikus vagy személyes konzultációk során hangzanak el. Adatkezelő célja, hogy ezen információk ne vesszenek el, azok visszakereshetők, hivatkozhatók és megjeleníthetőek legyenek. Így mind az ügyfél, mind az Adatkezelő a későbbiekben hivatkozni tud az adott információra, és az anélkül ellenőrizhető, hogy a tartalma (az elhangzottak) felidézéséhez a hangfelvételen kívül mást igénybe kellene venni. Ehhez az szükséges, hogy a nem írásos formában történt kommunikációról az Adatkezelő hangfelvételt készítsen. Adatkezelő a gazdasági tevékenysége során tehát részben kapcsolattartási okokból (jelen 3. pont), részben ügyfeleivel kötött szerződéseinek teljesítése (4. pont) okán az ügyféllel vagy az ügyfél természetes személy képviselőjével történő szóbeli, telefonos és online konzultációkról hangfelvételt készít.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy ügyfél, vagy az ügyfél természetes személy képviselőjének hangja (hangfelvétele), a konzultációkon szóban elhangzottak.

(3) A személyes adatok kezelésének célja: az Adatkezelő ügyfelével kötött szerződés teljesítése, a nem írásos információk utólagos ellenőrzésének és bemutathatóságának biztosítása, későbbi félreértések elkerülése, üzleti kapcsolattartás.

(4) Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, illetve az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő gazdasági tevékenységét megvalósító munkavállalói, illetőleg az ezen körben közreműködő adatfeldolgozó alvállalkozói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, azaz a szerződés megszűnését követő 5 évig.

 1. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

(1) Az Adatkezelő a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása. (4) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetője, az Adatkezelő ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

 1. Záró rendelkezések

A jelen Tájékoztatóban nem említett adatkezelési rendelkezések – mint ahogyan azt a jelen Tájékoztató elején is közöltük – vonatkozásában a Szabályzat és annak mellékleteinek rendelkezései az irányadók. Így különösen, de nem kizárólagosan a Szabályzat rendelkezései az irányadóak az érintettek jogai, az adatbiztonsági intézkedések és a jogorvoslat vonatkozásában.

Budapest, 2020. április 01.

 

 

 AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDALAKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő Szabályzata („Általános adatvédelmi szabályzata”) 1. számú mellékletének tekintendő. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldallal kapcsolatos tevékenységével összefüggő adatkezeléseket mutatja be részletesen. A Tájékoztatót a mindenkori Szabályzattal és annak mellékleteivel együttesen, azzal összhangban kell értelmezni. A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott, nem meghatározott témák vonatkozásában a Szabályzat általános és a további mellékletekeinek speciális rendelkezései az irányadóak.

 1. Bevezetés

Adatkezelő szervezet neve: Tamorin Kft.

Székhelye: Budapest, 1146 Abonyi utca 12.

Cégjegyzékszáma: : 01 09 078831f

Adószáma: 10598713-2-42

Elérhetőségei: +3630/3032171; tamorinkft@gmail.com

Képviseletre jogosult neve, elérhetőségei: Pónya Luca önálló képviseleti joggal bíró vezérigazgató (+3630/306914750; ponya.lucc@gmail.com)

Az Adatkezelő által működtetett weboldalak:

(i) www.injektorfelujitas.huwww.generatoronindito.hu ,www.generatoroninditofelujitas.hu  és az ezekhez tartozó landing oldalak.

(Jelen Tájékoztató és a Szabályzat együttesen szabályozza az Adatkezelő által működtetett weboldal tekintetében megvalósuló adatkezeléseket.)

Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelések köre:

– az oldalakra látogatókkal kapcsolatos adatkezelés („cookie”/süti adatkezelés)

– regisztráció

– hírlevél szolgáltatás

– marketing

– kapcsolatfelvétel

 1. Az oldalakra látogatókkal kapcsolatos adatkezelés („cookie”/süti adatkezelés)

A kényelmes böngészési élmény érdekében cookie-kat/sütiket használunk a tartalom biztosításához, a weboldalunk elemzése és esetleges reklámozás céljából.

2.1. Általános információk

– Az Adatkezelő honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie/süti kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy előzetesen, világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

– A „cookie”, vagy más néven „süti” apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával.

– A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

– A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

– A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

– A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

2.2. Sütikkel kapcsolatos beállítások

– Mint ahogyan azt fentebb is írtuk, a sütiket akkor tárolhatja társaságunk, mint Adatkezelő az érintett (weboldal látogatója) eszközén, ha ez a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Minden más esetben és minden egyéb típusú süti esetében a süti használatához és tárolásához szükség van az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulására.

– Az Adatkezelő többféle sütit használ. A sütik egy részét az Adatkezelő, más részét adatfeldolgozók illetőleg harmadik félnek minősülő szolgáltatók helyezik el az érintett eszközén.

– Az érintett aktuális, az Adatkezelő által működtetett éppen látogatott weboldallal kapcsolatos sütijeit az adott weboldalon keresztül, a „sütiszabályzat” pontban bármikor áttekintheti, és azok beállításait módosíthatja. Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy az áttekintéskor lehetőség nyílik arra, hogy az érintettek információt kapjanak a használt sütik pontos nevéről, az adott süti céljáról és tárolási idejéről.

– Ezen túlmenően a böngészők jellemzően lehetőséget nyújtanak arra, hogy az érintett a sütikkel kapcsolatos beállításaikat módosítsa. A sütibeállítások böngészőbeli módosítása általában a {menü} {beállítások} {adatvédelem és biztonság} {sütik} úton érhető el.

2.3. Használt sütik csoportosítása

2.3.1. Elengedhetetlen sütik

Az érintett által használt weboldal az elengedhetetlen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. Ezen sütik nélkül az érintett az általa felkeresett weboldalt nem tudja használni.

2.3.2. Preferenciális, beállítás sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét. (pl.: nyelvi beállítás, régióbeállítás, stb.)

2.3.3. Statisztikai sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek az Adatkezelőnek abban, hogy megértse, elemezni és hasznosítani tudja azt, ahogyan a látogatók (érintettek) interakcióba lépnek a meglátogatott weboldallal.

2.3.4. Marketing célú sütik

A személyre szabott, marketing sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

2.3.5. Besorolással nem rendelkező sütik

A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

2.4. Információkérés

Amennyiben bármely érintettnek a sütikkel kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában kérdése merül fel, az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül tájékoztatást kérhet.

 

 

 

 1. Regisztráció

(1) Az adatkezelés jogalapja a regisztráció esetén az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett az Adatkezelő honlapján a „regisztráció” szövegrész melletti jelölőnégyzet(ek) kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör regisztráció esetén: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelszó.

(4) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel, beazonosítás, szerződéskötés előkészítése, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

(5) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) regisztráció esetén: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, az Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó és ahhoz kapcsolódó feladatokat megvalósító adatfeldolgozó munkatársai.

(6) Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén: a hozzájárulás visszavonásáig, az érintett kérelmére történő törlésig.

(7) Az érintett bármikor kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését.

 

 1. Hírlevél szolgáltatás

(1) Az adatkezelés jogalapja a hírlevél feliratkozás esetén az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett az Adatkezelő honlapján „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet(ek) kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő hírlevelére feliratkozik és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.

(4) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről és eseményekről, gazdasági reklám küldése, marketing célú megkeresést tartalmazó e-mail üzenet/hírlevél küldése.

(5) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás esetén: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, az Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó és ahhoz kapcsolódó feladatokat megvalósító adatfeldolgozó munkatársai.

(6) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás esetén: a hozzájárulás visszavonásáig, továbbá a leiratkozásig.

(7) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, az Adatkezelő székhelyére megküldött postai levélben történik.

 

 1. Marketing

(1) Az Adatkezelő marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett és előzetes hozzájárulását az Adatkezelő honlapján a hozzájárulás marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az Adatkezelő marketing célú adatkezelése megvalósulhat a marketing célú sütikkel is, melyekre vonatkozó rendelkezések a jelen Tájékoztató 2. pontjában találhatóak.

(3) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, külön dokumentumban foglalt adatlap kitöltése útján.

(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő személyes adatait marketing céljára kezelje.

(5) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás; szolgáltatásnyújtással és termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése; akciókról való értesítés küldése elektronikus, vagy postai úton.

(6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók és az e körben feladatokat teljesítő adatfeldolgozók, az Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó és ahhoz kapcsolódó feladatokat megvalósító adatfeldolgozó munkatársai.

(7) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(8) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

 1. Kapcsolatfelvétel

(1) Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékek igénybevételével kapcsolatosan az Adatkezelő harmadik személyek számára információkérés, ajánlatkérés és megrendelés érdekében kapcsolatfelvételre nyújt lehetőséget és kialakított platformot.

(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés és megrendelés esetén az érintett hozzájárulása.

(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés és megrendelés esetén: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér vagy megrendelést ad le és megadja személyes adatait.

(4) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, kérés/kérdés/ajánlat tartalma.

(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás, válaszadás.

(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adása, kapcsolattartás.

(7) Az adatkezelési cél megrendelés esetén: megrendelés tartalmának megismerése, szerződéskötés előkészítése, kapcsolatfelvétel, azonosítás.

(8) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.

(9) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 180 nap elteltével az Adatkezelő törli a személyes adatokat. Megrendelés esetén, amennyiben szerződés jön létre, úgy a szerint folyik tovább az adatkezelés, amennyiben a szerződés megkötése meghiúsul, úgy ettől számított 180 nap elteltével az Adatkezelő törli a személyes adatokat.

 1. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre (címzettek)

Általánosságban megállapítható, hogy a jelen Tájékoztatóban jelölt adatkezelések esetén kizárólag azok a személyek férnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek az Adatkezelő erre felhatalmazást adott. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban az egyes adatkezelési típusoknál megjelölte azon személyek körét, akiknek felhatalmazást adhat. Ezáltal korábban jelölt személyek férhetnek hozzá feladatuk ellátása érdekében a személyes adatokhoz.

Az Adatkezelő továbbá igénybe veszi az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak részes Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), Google Analytics, Google Adwords webanalitikai szolgáltatását, továbbá a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), webanalitikai szolgáltatását.

A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják. Továbbra is fontosnak tartjuk hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

 

 1. Záró rendelkezések

A jelen Tájékoztatóban nem említett adatkezelési rendelkezések – mint ahogyan azt a jelen Tájékoztató elején is közöltük – vonatkozásában a Szabályzat és annak mellékleteinek rendelkezései az irányadók. Így különösen, de nem kizárólagosan a Szabályzat rendelkezései az irányadóak az érintettek jogai, az adatbiztonsági intézkedések és a jogorvoslat vonatkozásában.

Budapest, 2020. április 01.