A Tamorin Kft  Általános Szerződési Feltételei

(ÁSZF)

I. Általános rendelkezés

 • A Tamorin Kft (székhelye: 1146 Budapest, Abonyi utca u. 12 fsz.1, cégjegyzékszáma: 0109078831, adószáma: 10598713-2-42, Pónya Luca ügyvezető) (a továbbiakban Tamorin Kft) mint Eladó és a Vevő között létrejött/létrejövő szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései az irányadóak.  Az Általános Szerződési Feltételek szabályozza azon általános szerződési feltételeket, amelyek minden eset megrendelésre (a továbbiakban Megrendelés) irányadóak azzal, hogy egy adott megrendelés minden esetben egyedi megrendelésnek minősül.
 • A Tamorin Kft minden szállítása a jelen ÁSZF, valamint az esetleges vonatkozó külön megállapodások hatálya alá tartozik. A Tamorin Kft kijelenti, hogy az Eladó Általános Szerződési Feltételeit mindenkor korlátozás mentesen elérhető a www.injektorfeujitas.hu honlapon. Vevő kijelenti, hogy vevői rendelés kiszolgálásának feltétele, hogy a jelen ÁSZF előírásait a Vevő megismerte, elfogadta és annak feltételeit magára nézve kötelezőnek ismerte el.
 1. Megrendelés
 • Vevő A Tamorin Kft vevői rendszerében történt regisztrálása, Vevő által megadott adatok jogszerű ellenőrzése után jogosult vásárlásra.
 • A megrendelés késedelmes vagy pontatlan leadásából származó felelősség a Vevőt terheli. ( Téves cikkszám, pontatlan autó adatok stb..)
 • Eltérő megállapodás hiányában az árak forintban értendők és tartalmazzák a csomagolás díját.
 • Vevő a A TAMORIN KFT -től a Megrendelés időpontjában hatályban lévő mindenkori ár listája szerinti árakon jogosult megvásárolni a Termékeket. A Tamorin Kft árlistáját Vevő a  TAMORIN KFT  kapcsolatartóján keresztül és A Tamorin Kft honlapján keresztül éri el.

III. Szállítás, minőség, vis maior

 • A megrendelések teljesítésének a helye a TAMORIN KFT megjelölt irodája vagy telephelye.

Amennyiben A Tamorin Kft a termékeket a Vevő kérésének megfelelően a Vevő által meghatározott helyre szállítja, a kárveszélyt a TAMORIN KFT viseli.

Visszaszállítás esetén ( pl: cseredarabos alkatrészek esetén, gls visszaküldés) a futár megrendelésén kívül a kárveszélyt a Vevő viseli. ( Esetleges hiányos csomagolás vagy gondatlan csomag bélelés miatti kár) Ebből adódó kár rendezését a szállítmányozó céggel köteles a Vevő intézni, ezért a Tamorin Kft felelősséget nem vállal.

 • A szállítási költségek, hacsak másképp nem egyeznek meg, a Vevőt terhelik.
 • Végfelhasználóknak szánt csomagolásban történő kiszállítás esetén a termékek viszonteladása kizárólag változatlan formában történhet (szín, csomagolási forma és márkajelzés). A Vevő viszonteladónak minősülő megrendelőivel szemben ezen kötelezettség vállalását szintén köteles előírni.
 • A termékek megfelelnek a nemzet és nemzetközi szabványoknak. Elemző adatok gyűjtése kizárólag az irányadó szabványoknak és módszereknek megfelelően történhet.
 • Amennyiben a TAMORIN KFT  tevékenységi körén kívül eső és  Tamorin Kft kellő gondossága és elővigyázatossága ellenére is olyan körülmények merülnek fel – akár belföldön, akár külföldön -, amelyek miatt a megrendelések szerződésszerű teljesítése  lehetetlenné válik, vagy amelyek miatt a szállítási feltételek úgy változnak meg, hogy a szerződés A TAMORIN KFT  általi teljesítése észszerűen nem várható el, a Tamorin Kft jogosult – az eset összes körülményeitől függően – ezen körülmények fennállásának időtartamára a szállításokat korlátozni vagy szüneteltetni, illetőleg a szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal történő felmondással megszüntetni.
 • A Tamorin Kft az egyedi megrendelés leadásakor haladéktalanul köteles tájékoztatni Vevőt, amennyiben a megrendelt Terméket raktárkészletéből nem tudja kielégíteni a megrendelt mennyiségben vagy a jelen Szerződésben rögzített határidőben. Ebben az esetben Vevő jogosult – saját döntése szerint – a megrendelést fenntartani vagy érdekmúlása esetén attól elállni.

IV.                              Rendeléstől való elállás, visszáru

 • A számla kiegyenlítése előtt a Vevő jogában áll bármikor, indoklás nélkül elállni a vételi szándékától.
 • A számla kiegyenlítése után, amennyiben az alkatrész nem visszáruzható a Vevőnek nem áll jogában elállni a rendeléstől.

A Tamorin Kft nem kötelezhető a termékek visszavételére.

 • Visszáruzható termékek esetében a vevő a teljesítést követő 5 napon belül elállhat a vásárlástól. Ennek feltételei:
 • A megvásárolt termék bontatlan, eredeti csomagolásban történő átadása
 • Számla és minden csatolt dokumentum visszaszolgáltatása
 • A termék a teljesítést követő 5 napon belüli visszajuttatása a Tamorin Kft részére.
 1. Hibás teljesítésből eredő igények, garancia
 • A TAMORIN KFT jótállási kötelezettséget vállal a mindenkor hatályos jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően. A Vevő A Tamorin Kft hibás teljesítése esetén a Magyarország Polgári Törvénykönyvében és egyéb jogszabályokban meghatározott szavatossági jogokkal élhet. A szavatossági jog érvényesítése során a Vevő köteles írásban tájékoztatni igényéről az A TAMORIN KFT -t.
 • A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
 • A Vevő a nyilvánvaló hibákról legkésőbb a szállítást követő 1 munkanapon belül köteles az A TAMORIN KFT -t írásban értesíteni. Ellenkező esetben a TAMORIN KFT mentesül a felelősség alól. A hibás teljesítésből eredő igény határidőben közöltnek tekintendő, ha azt a határidőben feladták.
 • A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az A TAMORIN KFT -tel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A hibás teljesítésből eredő jogvita esetén a Vevőt terheli a hiba felfedezésének időpontjának, valamint annak bizonyítása, hogy a hiba felfedezését követően a kifogást az adott körülmények között a lehető legrövidebb időn belül megtette. A termékek minőségére vonatkozó kifogás esetén A TAMORIN KFT jogosult saját maga a helyszínen a termék kiszerelésekor jelen lenni, mintát venni vagy meggyőződni arról, hogy a mintavétel az alkalmazandó előírások szerint történt.
 • Amennyiben a Vevő a hibás teljesítésre hivatkozással a szerződéstől –a megelőző pontok betartása nélkül- eláll, akkor kártérítésre nem jogosult.
 • A kártérítés összege legfeljebb a termékek vételára.
 • A szavatossági jogok a teljesítéstől számított 6 hónapos elévülési határidőn belül érvényesíthetőek. Ha a Vevő igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél fogva a fent meghatározott 6 hónapos határidőn belül nem volt felismerhető, úgy a Vevő szavatossági jogainak érvényesítésére a teljesítéstől számított egy évig jogosult.
 • A termékek minősége tekintetében kizárólag a Tamorin Kft által adott termékleírás tekintendő irányadónak. Nyilvános megjegyzések, ajánlások, illetve a termékekre és a mintákra vonatkozó reklám nem minősül a termék minőségi leírásának.
 • Amennyiben a Vevő egy harmadik fél által hárítja el az általa felfedezett hibát az alkatrészben, és emiatt az alkatrész megbontásra került, természetesen sem garanciális ügyintézésre sem pedig visszatérítésre nem jogosult.
 • Amennyiben garanciális ügyintézésre kerül sor, és nyilvánvalóvá válik, hogy a hiba nem tartozik garancia alá, úgy a bevizsgálással felmerülő költségeket a Vevő köteles megfizetni.
 • Panasz ügyintézés: telefonon: +3630/3032171, személyesen

A TAMORIN KFT  székhelyén 1095 Budapest, Abonyi utca 12 fsz.1., e-mail-ben: info@injektorfelujitas.hu.

A reklamáció kivizsgálásának határideje és módja: A TAMORIN KFT  a panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt határidőkre alapozva 15 munkanapon belül teljesít, beleértve azt az esetet is, amikor az igény bejelentésekor nem tud az álláspontjáról nyilatkozni, vagy az igényt elutasítja. A reklamáció bonyolultságának megítélése a vevőszolgálat feladata. Ha a reklamációt a vevőszolgálat nem egyszerű reklamációnak minősít, úgy az eltérő minősítést jelez a vásárló felé. Ha határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatja az ügyfelet az indok pontos megjelölésével.

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentet szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzít a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerint kezeléséhez,

 1. a fogyasztó és vállalkozás között szerződés keretében vagy egyedi megrendelésekor eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 2. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 3. a hiba bejelentésének időpontját,
 4. a hiba leírását,
 5. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellet működő békéltető testület eljárását is kezdeményezhet.

VI. Fizetési feltételek

 • A Tamorin Kft a leszállított termékekre vonatkozó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Fizetési késedelem vagy egyéb súlyos szerződésszegés esetén A Tamorin Kft felszólítására a Vevő köteles saját költségén A Tamorin Kft által megjelölt helyre

visszaszolgáltatni azokat az árukat.

 • Fizetési határidő engedése esetén az esedékesség időpontja a teljesítés napjától számítódik.
 • A termékek vételárának megfizetése a TAMORIN KFT által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással teljesítendő, vagy készpénzben fizetendő átvételkor, a helyszínen.
 • A vevő esetlegesen felmerülő reklamációi nem mentesítik őt a fizetési kötelezettségek alól. Abban az esetben, ha a vevő nem jelzi 1 munkanapon belül, hogy a számlán szereplő és kiszállított készlet között különbség van akkor ez azt jelent, hogy a Terméket hiánytalanul vette át és a Terméknek nincsen látható sérülése.

VII. Titoktartás

 • Felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyuk ideje alatt tudomásukra jutott információt, iratot, árat, informatikai programot, kereskedelmi politikát bizalmasan, szigorú üzlet titokként kezelik. Tudomásul veszik, hogy mind a szerződéses kapcsolat során tudomásukra jutott üzlet titkokról, mind pedig egyéb, a másik Félre vonatkozó bármilyen jellegű adatról, vagy üzlet titokról harmadik személy részére az érintett Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmiféle információt nem adhatnak. A jelen titoktartási megállapodás Feleket a jelen szerződés fennállása alatt és annak megszűnése utáni időre is kötelezi. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályi kötelezettség alapján kiadott információk.
 • Szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden, a jelen szerződéssel kapcsolatban a másik félről, illetve gazdasági tevékenységéről, valamint a szerződés tárgyáról tudomásukra jutott tényt, körülményt és információt üzlet titokként kezelnek, azt harmadik személyek részére nem teszik hozzáférhetővé, nem adják át és nem hozzák nyilvánosságra. A Felek kötelesek lépéseket tenni annak érdekében, hogy a jelen szerződésből eredendő titoktartási kötelezettségeket az alkalmazottak is betartsák.

VIII. Adatkezelés

A TAMORIN KFT  tájékoztatja a Vevőt, hogy hozzájárulása esetén az átadott adatait marketing (postai DM levél, elektronikus hírlevél, SMS.) céljából tárolja, használhatja fel. A TAMORIN KFT  kötelezettséget vállal arra, hogy adatait kizárólag a fent meghatározott célból tárolja, használja és harmadik személyeknek nem adja ki. A TAMORIN KFT  ezúton kijelenti, hogy az adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján jár el.

Vevő tudomásul veszi és az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679 rendelete (GDPR) alapján is hozzájárul, hogy az adatkezelő a vevő által megadott személyes adatait a GDPR, továbbá az Eladó Adatvédelmi Tájékoztatójában foglalt feltételek szerint kezelje. Vevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez a megelőző pontban felsorolt tevékenységek során. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a  TAMORIN KFT tevékenységének adatait elemezhesse és értékelje kereskedelmi tevékenysége javítása céljából, de ezen adatokat harmadik fél számára nem adhatja ki.

 1. Vegyes rendelkezések
 • Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadóak. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V.tv.) rendelkezései az irányadók. A Polgári Törvénykönyvben nem szabályozott kérdésekben többek között az 1995. évi XXXIII. tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról, az 1997. évi XI. tv. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról, az 1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról, az 1991. évi XXXVIII. tv. a használat minták oltalmáról és a vertkális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 205/2011. Korm. rendelet, a 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról és annak végrehajtási rendelete (343/2011), a 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról, továbbá a jövedéki termékek ásványolajokra vonatkozó szabályai., a 19/2014 IV. 29. NGM rendelet az irányadó.
 • A TAMORIN KFT és a Vevő kijelentik, hogy a TAMORIN KFT /Eladó írásbeli fizetési felszólítása megszakítja a Vevő felé fennálló követelésének elévülési idejét.
 • A jelen ÁSZF-ből és a szerződéses jogviszonyból eredő vagy azzal kapcsolatos nézeteltéréseket, beleértve a szerződés érvényességével, értelmezésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatos nézeteltéréseket a felek békés úton igyekeznek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető jogviták bírói illetékességének helye szerződő felek megállapodása alapján, mint kizárólagos illetékesség: Budapest (értéktől függően Budapest Járásbíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék).
 • Jelen ÁSZF annak közzétételétől számítva visszavonásig vagy módosításáig, vagy új ÁSZF közzétételéig érvényes. Jelen ÁSZF bármilyen kiegészítése vagy módosítása csak írásban érvényes.